Различията ни събират // Национална антидискриминационна кампания Европейски Институт
Проектът се финансира в рамките на специализираната програма на Европейската комисия за борба срещу дискриминацията
2001 - 2006
Europe.bg
photo-cult.com phototreyman.com
Антидискриминационнa политика
Законодателство
Политика

Втората половина на ХХ век ще влезе в историята на човечеството с изумителните си постижения в сферата на човешките права – забрана на различното третиране на хората на основата на раса, етническа и национална принадлежност, пол, сексуална ориентация, вероизповедание, увреждания, социално положение и др. Материята на човешките права е изчерпателно регулирана в редица правни норми на различни нива – международно и национално. Член 6 от Договора от Амстердам постановява, че Европейският съюз “се основава на принципите на свободата, демокрацията, зачитането на човешките права и основните свободи.... принципи, които са общи за всички държави-членки.” През 1997 г. държавите-членки разшириха капацитета на Съюза за прилагане на тези принципи чрез приемането на член 13, който предостави на Общността правомощия да “предприеме необходимите действия за противодействие на дискриминацията на основата на расова, етническа, религиозна или верска принадлежност, увреждане, възраст или сексуална ориентация.” Приемането на член 13 беше директно последвано от предложение на Европейската комисия за приемане на “пакет от мерки за недопускане на дискриминация”, който включва Специализираната програмата на Европейската комисия за борба срещу дискриминацията 2001-2006 и двете директиви – Директива 2000/43/EC за равенство между расите и Директива 2000/78/EC за равноправие на работното място. Новият закон за Защита срещу дискриминация въвежда основните правни инструменти на Европейския съюз, формиращи законодателните принципи на Съюза, насочени към премахването на неравното третиране.

Директивите засягат всички нас. Поради тази причина, тяхното прилагане и успех зависят от познаването на нашите права и задължения, произтичащи от тях, наред с процедурите, организирани с цел да се подпомогнат жертвите на дискриминация да подават оплаквания. Като част от Програмата на Общността за действие, Европейският съюз осъществява мащабна информационна кампания „За многообразието, срещу дискриминацията” във всички държави от Съюза, в тясно сътрудничество с профсъюзите, работодателите, неправителствените организации и държавните власти, за да се подчертаят предимствата на многообразието в нашия живот. Повече информация за кампанията може да бъде намерена на електронната страница “Спрете дискриминацията” www.stop-discrimination.info.

Антидискриминационнa политика | Антидискриминационни кампании | Граждански инициативи | Публикации | Въпроси и отговори | Полезни контакти

Национална антидискриминационна кампания © Всички права запазени 2006

Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия. Страницата е съфинансирана от Европейската Комисия.