Различията ни събират // Национална антидискриминационна кампания Европейски Институт
Проектът се финансира в рамките на специализираната програма на Европейската комисия за борба срещу дискриминацията
2001 - 2006
Europe.bg
photo-cult.com phototreyman.com
Антидискриминационни кампании
Националната информационна кампания 2004 - 2005 "За разнообразието срещу дискриминацията"

 Цели на проекта:

1. Да подобри познанията на българското общество по въпросите на:

 • анти-дискриминационната политика на ЕС;
 • европейските практики за утвърждаване на равното третиране и равните възможности;
 • практическото им прилагане в България.

2. Да утвърди европейските принципи за борба с дискриминацията и многообразието в българското общество.

Описание на проекта 

Националната информационна кампания 2004 – 2005 г. се реализира в рамките на специализираната програмата на Европейската комисия за борба срещу дискриминацията 2001-2006 с цел да повиши познанията на различни групи от гражданското общество за новото законодателство за защита срещу всички форми на дискриминацията, както и запознае с добрите европейски практики в тази област. Този проект последва предишен проект на Европейския институт и Центърът за обучение на магистрати “Изграждане на капацитета на българските съдии и повишаване на познанията на местните участници в градовете Велико Търново, Шумен, Плевен и Стара Загора за ефективно противодействие на дискриминацията, основана на признаците етнически произход, пол и увреждания”.

Заключителният етап на кампания 2004 – 2005 приключи в гр. София през месец май 2005 г., където се обобщиха резултатите от проведените девет регионални кръгли маси и формулираха препоръки към националните власти, медиите и неправителствения сектор за по-нататъшните стъпки в борбата с дискриминацията и липсата на чувствителност в българското общество. В рамките на проекта бяха разработени, разпространени сред участниците във всички дебати.

Добрите резултати на проекта се дължат на проектната стратегия за:

 • Широко географско покритие в големи, средни и малки областни центрове, с наличие на население, принадлежащо към различни уязвими малцинствени групи.
 • Фокусиране върху европейската и национална политика за равно третиране и равни възможности по всички признаци на дискриминация.
 • Разглеждане на вече утвърдени практики за прилагане на Закона за защита срещу дискриминацията и примери за дискриминационни практики от ежедневието.
 • Балансирано представяне на интересите на всички заинтересовани страни;
 • Предлагане на алтернативи за създаване на приобщаващо общество;
 • Отлично партньорство с телевизионни, кабелни оператори и други медии;

Основни дейности

Подготовка и организиране на дискусионни срещи – кръгли маси за обсъждане на специфични казуси от националната и европейската антидискриминационна практика в 10 областни градове на България, организиране на медийното прадставяне на публичните дебати и издаване на специализирани публикации, свързани с борбата срещу дискриминацията.

Положителни резултати от изпълнението на проектите/ представяне на индикатори ако има такива , напр. брой обучени, продължаване на инициативата и след приключване на проекта и др./

Преки ползватели на проекта:

 • 400 представители на местно, регионално и централно ниво в 10 областни центъра:;
 • Представители на гражданското общество;
 • 10 областни и над 30 общински администрации;
 • Регионални и местни структури на МОН  и други образователни институции;
 • Регионални структури на МВР и законодателната власт;
 • НПО на хора с увреждания, етническите малцинства, за междукултурни, социални и образователни взаимодействия;
 • Централни, регионални и местни медии в 10 области;
 • Бизнес организации в 10 области.

Непреки ползватели:

 • Държавни институции – Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет, Комисията за защита срещу дискриминация, Парламентарната комисия за правата на човека;
 • Над 5000 заинтересовани граждани.
 • проведени 10 регионални кръгли маси в Русе, Силистра, Бургас, Сливен, Кърджали, Смолян, Пловдив, Варна, Благоевград и София за подобряване познанията в областта на антидискриминацията.
 • проведени 10 местни телевизионни дебата, 3 национални предавания за кампанията, неколкократно излъчване на DVD филм за най-важните акценти от проведените регионални кръгли маси и заключителния дебат в София.
 • издадени 6 специализирани публикации по въпросите на антидискриминацията, които могат да бъдат намерени на електронната страница на Европейския институт.
 • при проведената оценка на кампанията, обработвайки анкетни карти на 400 участника в дискусиите по проекта в 9 града, почти две трети от анкетираните смятат, че дискусията е допринесла в голяма степен за осъвременяване на знанията им.

Инициативата Европейският институт ще организира Национална антидискриминационна кампания за трети път от април до септември 2006, отново в рамките на специализираната програмата на Европейската комисия за борба срещу дискриминацията 2001-2006, VP/2005/014. Тази година, кампанията, в съответствие с изискванията на донора, е насочена главно към младите хора от 12 до 24 години и по-активните граждани с цел да подобри техните познания по въпросите на равните възможности и многообразието в обществото, както и промени на негативни предразсъдъци, стереотипи и дискриминационни практики от нашето ежедневие, посредством прилагането на добри европейски практики в тази област.

Националната антидискриминационна кампания „Различията ни събират” ще обхване поне 7500 преки и непреки ползватели по време на националната седмица на антидискриминацията, уеб-дебатите на специално създадена електронна страница за борба с дискриминацията и 5 регионални обществени обсъждания по въпросите на равните възможности и многообразието в обществото.

Антидискриминационнa политика | Антидискриминационни кампании | Граждански инициативи | Публикации | Въпроси и отговори | Полезни контакти

Национална антидискриминационна кампания © Всички права запазени 2006

Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия. Страницата е съфинансирана от Европейската Комисия.