Различията ни събират // Национална антидискриминационна кампания Европейски Институт
Проектът се финансира в рамките на специализираната програма на Европейската комисия за борба срещу дискриминацията
2001 - 2006
Europe.bg
photo-cult.com phototreyman.com
Законодателство
Международна конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация
Ратифицирана с Указ № 515 на Държавния съвет от 23.06.1966 г. - ДВ, бр. 51 от 1966 г. Обн., бр. 56...
Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието
Приета по време на XI-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО на 14.12.1960 г. Ратифицирана с...
Международен пакт за граждански и политически права
Ратифициран с Указ № 1199 на Президиума на Народното събрание от 23.07.1970 г. - ДВ, бр. 60 от 1970...
Международен пакт за икономически, социални и културни права
МЕЖДУНАРОДЕН ПАКТ за икономически, социални и културни права Ратифициран с Указ № 1199 на...
Закон за защита срещу дискриминацията
(Обн., ДВ, бр.86 от 30.09.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., т.1, р.3, №171) Глава първа ОБЩИ...
Всеобща декларация за правата на човека
Приета и провъзгласена с резолюция 217 А (III) на Общото събрание на ООН от 10.12.1948 г. Издадена...
Конвенция № 111 относно дискриминацията в областта на труда и професиите, 1958 г.
Приета на XLII сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда в Женева,...

      12  
Антидискриминационнa политика | Антидискриминационни кампании | Граждански инициативи | Публикации | Въпроси и отговори | Полезни контакти

Национална антидискриминационна кампания © Всички права запазени 2006

Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия. Страницата е съфинансирана от Европейската Комисия.