Различията ни събират // Национална антидискриминационна кампания Европейски Институт
Проектът се финансира в рамките на специализираната програма на Европейската комисия за борба срещу дискриминацията
2001 - 2006
Europe.bg
photo-cult.com phototreyman.com
Политика
Специализираната програмата на Европейската комисия за борба срещу дискриминацията 2001-2006

Антидискриминационната политика на Европейския съюз е насочена към предотвратяването на всички форми на дискриминацията, взети заедно, защото в повечето от случаите дискриминацията се проявява по няколко признака. През 2000 г. Европейският съюз въвежда пакет от мерки, насочен към утвърждаване правото на хората да бъдат третиран равностойно, независимо от мястото на тяхното пребиваване и последователното спазване на правата на човека. Този пакет съдържа две Директиви или Европейски закони, които имат за цел регулирането на минимално ниво на правна защита срещу дискриминацията във всички страни от ЕС.

Борбата срещу дискриминацията, основана на пол, расова или етническа принадлежност, религия или вяра, увреждане, възраст или сексуална ориентация е съществен елемент от политическото право на ЕС и като такъв отговаря на политическите критерии от Копенхаген. Тъй като член 13 от Договора за ЕО търпи развитие,

И двете Директиви налагат страните членки да предвидят ефективна компенсация по отношение пряката или непряка дискриминация, тормоза и виктимизацията (преследването) и чрез преместване тежестта на доказването върху виновното, според обстоятелствата лице. Директивите задължават също страните членки да предприемат превантивни мерки за борба с дискриминацията чрез предоставяне на съответната публична информация за правата на хората, съобразно Директивите.

Тези директиви се допълват от Програмата на Европейската Общност за борба с дискриминацията 2001 – 2006 г., приета с решение на Европейския съвет – 2000/750/ЕС. Програмата допълва свързаното заканодателство за борба с дискриминацията, основана на пола. Програмата включва три практични цели за борба с дискриминацията, посредством информиране на хората за техните права и задължения и промяната на техните нагласи и поведение:

 • подобряване на познанията за дискриминацията и мотивите за такова поведение посредством провеждането на изследвания;
 • укрепване на капацитета за борбата с дискриминацията чрез насърчаването на обмена на информация за мерките, прилагани в различните страни и тяхната ефективност;
 • засилване на чувствителността на обществото за важността от борбата с проявите на дискриминацията и мерките, които се предприемат за защита на хората от неравностойно третиране.

За постигане на основните си цели Програмата набелязва следните дейности:

 • Анализи и оценка:
 1. Мониторинг на изпълнението на Директивите за равенство от три групи независими експерти в страните членки, относно различни форми на дискриминация /очаква се скоро да бъде заменена от обща европейска мрежа от експерти/.
 2. Развитие на сравнителна статистика за характера и степента на дискриминацията в страните от ЕС.
 3. Провеждане и публикуване на различни изследвания в т. ч. за дейността на националните органи, отговорни за утвърждаване на равенството и предотвратяване на дискриминацията, анти-дискриминационното законодателство в присъединяващите се страни, интегриране на въпросите за равенството и многообразието в политиката на възлагане на обществените поръчки, ромските общности в разширения ЕС, обща оценка на Програмата на Общността, целите й, методите и риализираните дейности.
 • Изграждане на капацитет:
 1. Подпомагане обмяната на информация между страните членки на ЕС за техния опит и добри практики в борбата с дискриминацията и за осъществяването на съвместни проекти за обмяна на идеи и развитието на общи подходи.
 2. Подкрепа на мрежи от европейски неправителствени организации, представляващи интересите на обществените групи обект на дискриминация.
 3. Организиране на съвместни срещи между тези групи за обмен на информация и получаването на обратна връзка.
 • Засилване чувствителността на обществото:
 1. Организиране на поредица от семинари за съдии, адвокати и други юристи с цел информирането им за препоръките, заложени в Европейските директиви за равенство и тяхното прилагане в новоприетото законодателство за борба с дискриминацията от страните членки на ЕС.
 2. Организиране на европейски конференции, посветени на анти-дискриминацията.
Антидискриминационнa политика | Антидискриминационни кампании | Граждански инициативи | Публикации | Въпроси и отговори | Полезни контакти

Национална антидискриминационна кампания © Всички права запазени 2006

Информацията, публикувана в тази интернет страница, не представя по никакъв начин мнението или позицията на Европейската комисия. Страницата е съфинансирана от Европейската Комисия.