НачалоНовини
2010 – Европейска година за борба с бедността и социалното изключване
15-03-2010
Голям размер


Жените и бедността

Уязвимост на жените в ЕС към бедност и социално изключване

17% от жените в ЕС днес са в риск от бедност, с 2% повече от мъжете(1). Във всяка възрастова група, жените в риск са повече от мъжете. Този процент варира значително в различните страни-членки: най-високи са стойностите за Литва (27%), докато в Чешката Република процентът е сравнително нисък (10%). В България нивото на бедност сред жените е 23% - с 3 пункта по-високо от това сред мъжете (данните са за 2008 г.).

Определени групи жени са особено уязвими към бедност и социално изключване. Тук се включват жените над 65 години -21 % от тях живеят в бедност – като основната причина е за това, че през своя живот жените печелят по-малко в сравнение с мъжете. Самотните родители, 80-90% от които са жени, са другата особено уязвима група – 33% от тях са бедни. Проучванията на национално ниво определят и други, по-малки социални групи, които са сред засегнатите от бедност и социално изключване: например във Великобритания 63% от жените, напуснали семейството поради домашно насилие, са в риск от бедност. В допълнение, трудности и неравнопоставеност на пазара на труда, насилието над жени, прекомерно високите цени на жилища, недостига на социални жилища, допринасят за бездомност при жените. Има доказателства, че броят на бездомните жени в някои страни на ЕС се увеличава. Например във Франция, процентът на жените сред бездомните се е увеличил от 14% през 1999г. на 20% през 2008 г.(2)

Друга група особено уязвима към бедност са имигрантите и жените от етническите малцинства. Различни са факторите, които допринасят за това. Някои групи жени имат много ограничен достъп до финансови услуги; пилотни проекти в някои страни едва започват предлагане на микро-кредитиране на жени от ромски произход(3). Много жени имигранти са принудени да работят в сивата икономика или в сектори, които не се покриват от общите трудови кодове (като домакинска работа например). Културните стереотипи и дискриминацията сред работодателите водят до това, че много жени от етнически малцинства са принудени да заемат временни работни места или такива изискващи нискоквалифициран труд. Като резултат, много често жени-имигранти нямат достъп до социално защитни мерки като помощи за майчинство, пенсии и болнични.

Ситуацията в България

В България нивото на бедност сред жените е 23% - с 3 пункта по-високо от това сред мъжете (данните са за 2008 г.).
В българския Национален план за действие за социално включване 2008-2010 г. се обръща сериозно внимание на равнопоставеността на половете и най-вече в третата приоритетна политическа цел, посветена на равните възможности. Поради това мейнстримингът на въпросите за равенството на половете в политиките за борба с бедността и социалното изключване, е една от приоритетните тематични области в рамките на Европейската година за борба с бедността и социалното изключване. 
В тази връзка дейностите по Годината ще са насочени и към няколко основни области като: съчетаване на личния и професионалния живот, участие и на двамата родители в отглеждането на децата, забраната на дискриминация, разширяване на достъпа до услуги за отглеждане на деца и други зависими членове на семейството и други.
Сред целевите групи на Годината ще се обърне и специално внимание на безработните жени, момичетата, живеещи в специализирани институции, самотните родители, младите майки, особено напусналите училище и неграмотните, жените с увреждания, жените от етнически и религиозни малцинства, възрастните.

 

_______________ 
(1) Eurostat
(2) Coordination Française du Lobby Européen des Femmes, Note pour le groupe thématique de l’AG du LEF sur les femmes et la pauvreté, June 2009.
(3) See for example pilot micro-credit projects in Spain and the training and enterprise creation project in Bulgaria referenced in: EGGSI - Expert Group on Gender equality, social inclusion, health and long term care, Ethnic minority and Roma women in Europe: A case for gender equality?, November 2008.


© Национална антидискриминационна кампания © Всички права запазени 2006