НачалоСъбития
Дискусия „Многообразието на работното място - частен случай"
22-05-2006
Политиката за равнопоставеност ≠ социалното подпомагане или благотворителност

На 16 май 2006 г. Европейският институт, с любезното съдействие и домакинстване на Българска стопанска камара проведе дискусия „Многообразието на работното място – частен случай?”. Присъстваха над 60 членове на камарата – големи данъкоплатци, малки и средни предприятия, представители на чужди мисии и посолства, национални и чуждестранни медии, НПО на хора с увреждания, държавни институции и др. Дискусията беше фокусирана върху популяризирането на добрите практики за многообразието в бизнеса, имайки предвид, че закона за защита срещу дискриминацията влезе в сила от януари 2004 г, а много от компаниите в България тепърва ще развиват такива политики и практики.

Експерти и сътрудници на Европейския институт представиха интересни казуси, свързани с темата. Г-жа Любов Панайотова обобщи предварителните изводи от Националното проучване за многообразието на работното място – добрите практики в България, ползите/цената от многообразието на робатното място, както и дълбочинни интервюта с ПФК „Левски” , Макдоналдс България и М-Тел .

Г-жа Капка Панайотова от фондация „Център за независим живот” представи своя анализ „Ползите за бизнеса от хората с увреждания?”, която е част от публикацията на Европейския институт „Ползите за бизнеса от многообразието на работното място”, издадена в рамките на кампанията.

Г-жа Даниела Михайлова, адвокат на свободна практика представи конкретни примери от съдебната практика за заведени дела по повод на дискриминационни практики в сферата на трудово-правните взаимоотношения.

По време на свободната дискусия бяха изразени различни мнения за новите принципи за недискриминация и равни възможности, тяхната „цена” за всички работодатели от частния и обществения сектор и лицата, принадлежащи към уязвимите групи от обществото. Присъстващите достигнаха до общия извод, че са нужни общи мерки на всички заинтересовани лица за осигурявана на равнопоставеност и равен шанс на уязвимите лица, без това да се разбира като социална политика и благотворителност. Всички бяха съгласни, че насърчителните мерки в подкрепа на тези хора, трябва да са комбинирани с политика в приобщаващото образование и преквалификация за равнопоставеност на пазара на труда.

© Национална антидискриминационна кампания © Всички права запазени 2006