НачалоСъбития
Дискусия „Столичната община и хората с увреждане”
22-05-2006
Хората с увреждания не са в неравностойно положение, а са поставени в такава ситуация

На 15 май 2006 г. Европейският институт, с любезното съдействие и домакинстване на Столичния общински съвет и общината, започна седмица за борба срещу дискриминацията с дискусията „Общината и хората с увреждания”. Намеренията на организаторите бяха да се обсъди достъпността на градската среда, условията за приобщаващото образование за столичните малчугани с увреждания, услугите за хората с увреждания и участието им в политическия и икономическия живот на столицата. От дискусията се очакваше общинските съветници, представители на НПО и бизнес организациите да съгласуват съвместни мерки за по-нататъшното планиране, изпълнение и мониторинг на местните политики за хората с увреждания, както и механизми за ефективно сътрудничество.

Дискусията беше открита от г-н Владимир Кисьов, председател на Столичния общински съвет, г-жа Ирина Папанчева - зам. кмет “Здравеопазване, интеграция на хора с увреждания и социални дейности" на Столична община, г-жа Капка Панайотова, директор на фондация „Център за независим живот” и г-жа Любов Панайотова, програмен директор на Европейския институт. Г-н Кисьов определи кампанията като навременна форма за възпитание на обществото в доброто и съпричастност към хората, които имат нужда от подкрепа за равен шанс в живота. Правото на достъпност до обществения живот беше определено от г-жа Папанчева като исконно човешко право, а не някаква благотворителност или жест.

Имайки предвид малкия брой присъстващи общинските съветници, г-жа Капка Панайотова определи участието на председателя на Столичния общински съвет и зам. кмета на София за политическо достойнство да се изправят пред проблемите на хората с увреждане. Според нея темата за хората с увреждане не е много популярна сред обществото, защото бърка в душите ни, а Европейския институт за трети пореден път й посещава дискусия в рамките на Националната антидискриминационна кампания, съфинансирана от Програмата на Европейската комисия за борба с дискриминацията 2001 – 2006. Самото говорене и привличане на общественото внимание е все пак напредък, макар и малък, в посока на решаване проблемите на хората с увреждане. Г-жа Капка Панайотова представи напредъка и нерешените проблеми за приобщаване на хората с увреждане в столичната община, отразени в брошурата „Общината и хората с увреждания”, изготвена в рамките на кампанията.

По време на свободната дискусия бяха формулирани конкретни препоръки към Столичния общински съвет за реално създаване на условия за приобщаването на хората с увреждане:

  • осигуряване на достъпност на обществената архитектурната среда, контрол и санкции за липсата й
  • осигуряване на достъпен обществен и специализиран транспорт за хората с увреждане, контрол и санкции за неизпълнение
  • спешно инвентаризиране на достъпността на средата с участието на хората с увреждане
  • мерки за адаптиране на общообразователните училища за приемането на деца с увреждане и осигуряване на приобщаваща среда
  • усъвършенстване на услугите в общността за хората с увреждане, в това число приемане на проекта на Наредба за асистент за независим живот, внесен през 2005 година в Общинския съвет.
  • създаване на условия за участие на хората с увреждане в политическия живот на Общината.

Дискусията приключи с предложението на г-н Кисьов за обобщаване на добрите практики на общините за приобщаване на хората с увреждане, тяхното популяризиране и възприемане от другите общини.


© Национална антидискриминационна кампания © Всички права запазени 2006